Make your own free website on Tripod.com
 
   

Бодит ертонцод нэг торлийн олон тусагдахуун элбэг тохиолдоно. Жишээ нь таны унадаг дугуй бол энэ дэлхий дээр байгаа олон унадаг дугуйны зовхон нэг нь юм. Тусагдахуун чиглэлийн хэлээр яривал, таны дугуй тусагдахуун нь дугуй гэдэг тусагдахууны ангийн нэг дур юм. Унадаг дугуйнууд нь нийтлэг толов (тохиосон араа, жийлтийн хэмнэл, хоёр дугуй, арааны тоо) болон торх (зогсоох, хурдасгах, удаашруулах, араа солих) агуулна. Гэхдээ унадаг дугуй бурийн толов нь бусдынхаас ялгаатай, бие даасан байдалтай байна.

Унадаг дугуй уйлдвэрлэгчид унадаг дугуйны нийтлэг узуулэлтийг ашиглан нэг хэвээр олон унадаг дугуй уйлдвэрлэдэг. Уйлдвэрлэж буй унадаг дугуй болгонд нэг хэв бутээдэг бол тун ур ашиггуй байхсан.

Тусагдахуун чиглэлийн туурвил дотор нийтлэг узуулэлттэй нэг торлийн олон тусагдахуун элбэг тохиолдоно: тэгш онцогтууд, ажилчдын бичлэгууд, видео клипууд гэх мэт. Унадаг дугуй уйлдвэрлэгчдийн жишээгээр нэг торлийн тусагдахуунууд адилхан гэдэг дээр ундэслэн тэдгээр тусагдахуунуудад зориулсан хэв бутээж болно. Тусагдахуунд зориулсан туурвил хэвийг анги гэнэ.


Тодорхойлолт: Анги бол тодорхой торлийн бух тусагдахууны нийтлэг хувьсагчид болон аргуудыг тодорхойлсон хэв буюу улгэр юм.

Манай унадаг дугуйны жишээнд дурдагдсан анги нь унадаг дугуй тусагдахуун бурийн тохиосон араа, жийлтийн хэмнэл зэргийг агуулахад шаардагдах дурийн хувьсагчдийг зарлаж болно. Ууний дээр дараах зурагт узуулсэнчлэн, уг анги нь дугуйчинд араа солих, зогсоох, дорооний хэмнэл оорчлох бололцоо олгосон дурийн аргууд зарлан хэрэгжуулж болно.

Унадаг дугуй анги бутээсний дараа уг ангиас хэдэн ч тусагдахуун байгуулж болно. Ангийн дур уусгэх уед тогтолцоо нь тусагдахуун болон тууний бух дурийн хувьсагчдад хурэлцэхуйц хэмжээний ой хуваарилна. Тэдгээр дур нь тухайн анги дотор тодорхойлогдсон бух дурийн хувьсагчын оорийн гэсэн оногдлыг тус бурдээ эзэмшинэ.

Дурийн хувьсагчдаас гадна, ангиуд нь ангийн хувьсагчид зарлаж болно. Ангийн хувьсагч нь тухайн ангийн бух тусагдахууны дундын эзэмшлийн мэдээлэл агуулна. Жишээ нь бух унадаг дугуйны арааны тоо ижил гэж тооцъё. Энэ тохиолдолд арааны тоо хадгалах дурийн хувьсагч тодорхойлох нь ур ашиг муутай, дур болгон оорийн гэсэн дурийн хувьсагчтай байх боловч бух дурийн хувьд утга нь ижил байна. Иймэрхуу нохцолд арааны тоо агуулсан ангийн хувьсагч тодорхойлж болно. Анги нь ангийн арга тодорхойлж бас болно. Дурийн аргыг тухайн нэг тусагдахуун дээр дууддаг бол ангийн аргыг ангиас нь шууд дуудаж болно.

Тусагдахуун ба Анги

Тусагдахуун болон ангийн зургууд хоорондоо их адилхан байгааг та лав анзаарсан байх. Анги, тусагдахуун хоёрын ялгаа нь будилааны эх уусвэр болох нь олонтаа. Бодит ертонцод анги бол дурсэлж буй тусагдахуун оороо биш гэдэг нь илэрхий, унадаг дугуйны хэв нь унадаг дугуйнаас ялгаатай. Гэвч туурвил дотор анги, тусагдахуун хоёрыг ялгахад бага зэрэг бэрхшээл учирдаг. Энэ нь нэг талаар туурвил тусагдахуун бол хийсвэр ухагдахуун юмуу бодит ертонцийн тусагдахууны электрон загвар гэдэгтэй юуны омно холбоотой. Ногоо талаар анги, дур хоёрын талаар дурдахдаа “тусагдахуун” гэдэг нэр томъёо адилхан хэрэглэдэгтэй бас холбоотой.

Зураг дээр анги нь тусагдахуун биш, хэв гэдгийг харуулахын тулд дэвсгэр зураагуй байна. Ногоотэйгуур, тусагдахуун оршин байна, туунийг хэрэглэж болно гэдэг санааны ууднээс тусагдахууныг дэвсгэртэй зурсан байна.

[Урагш] [Гэр] [Хойш]